Statut de Organizare și Funcționare a

Centrului de Studii Misionare și Nomocanonice

 

Cap. I. Dispoziții generale

 

Art. 1. „Centrul de Studii Misionare și Nomocanonice (Center for Mission and Nomocanonical Studies)” se organizează ca unitate de cercetare științifică în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” și este constituit în Facultatea de Teologie Ortodoxă, în conformitate cu Strategia Universității, a Facultății și în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind înființarea centrelor de cercetare în instituțiile de învățământ superior.

Art. 2. Centrul de Studii Misionare și Nomocanonice este o structură autonomă, fără personalitate juridică, cu profil profesional, științific și educațional.

Art. 3. Sediul Centrul de Studii Misionare și Nomocanonice se află în cadrul Universității “Babeș-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, str. Episcop Nicolae Ivan, F.N., 400692, Cluj-Napoca, România.

Art. 4. (1). Centrul de Studii Misionare și Nomocanonice se înființează pe o perioadă nedeterminată prin fuzionarea „Centrului de Cercetare, Formare și Strategii Misionare” și a „Centrului de Studii Nomocanonice” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai.

(2). Centrul de Studii Misionare și Nomocanonice este continuatorul de drept și de fapt al celor două Centre de cercetare.

Art. 5. Centrul de Studii Misionare și Nomocanonice cuprinde două departamente de cercetare:

 1. Departamentul de Studii Misionare
 2. Departamentul de Studii Nomocanonice

 

Capitolul II – Scopul, Obiectivele și Activitatea Centrului

 

Art. 6. Centrul de Studii Misionare și Nomocanonice are drept scopul explicit de a impulsiona cercetarea academică interdisciplinară în domeniile misiologiei și Dreptului Canonic și a dreptului comparat în dialog cu Teologia și alte discipline juridice, istorice și socio-pedagogice, de a realiza cercetare teoretică și aplicativă, de a dezvolta o metodologie proprie, de a crea un cadru special pentru formarea misionară și de a implementa metode și strategii misionare specifice, care să contribuie la îmbunătățirea stării morale și sociale a comunităților de creștini.

 

Art. 7. Obiectivele generale ale Centrului sunt:

 • să promoveze discuții deschise de ordin teologic, misionar și legislativ cu privire la diferitele și multiplele probleme ridicate de dialogul inter-religios, intercultural și ecumenic și să furnizeze expertiza necesară forurilor abilitate să ia decizii în aceste domenii.
 • să fie punte de legătură între specialiștii din teologie și alte domenii complementare, pentru formularea de puncte comune în problematica privind misiunea, Dreptul Canonic, legislația privind Biserica, raporturile Stat-Biserică, aspecte juridice și canonice ale vieții sociale.
 • să promoveze cercetarea misionară-ecumenică ținând seama de structura multiconfesională, multilingvistică și polietnică a Transilvaniei, fără a urmări rezultate circumscrise unui act sincretist predeterminat. Se va  respecta identitatea fiecărei confesiuni sau a religiei, specificul doctrinar, etnic și lingvistic al părților implicate în activitatea de cercetare. Centrul va promova un dialog strict academic și fondat pe argumente științifice.
 • să proiecteze activități proprii în concordanță cu direcțiile lansate de institutele de profil din mediile de cercetare europeană și internațională;
 • să sprijine substanțial – prin prezentarea de poziții, atitudini și propuneri –activitatea normativă a structurilor ecleziale și de stat, inclusiv la nivel european.
 • să identifice și prezinte la nivelul Universității Babeș-Bolyai, prin discuții publice, stadiului intern de cercetare în domeniul misiologiei și a dreptului canonic în dialog cu teologia și dreptul comparat.

 

Art. 8. Activitățile principale realizate de Centrul de cercetare vor fi dezvoltate în sensul identificării unor răspunsuri misionare și canonice realiste și eficiente în cazul dezechilibrului social contemporan. Activitățile desfășurate în cadrul Centrului se vor desfășura pe trei direcții

 1. În domeniul Cercetării, Centrul își propune
  1. să promoveze cercetarea empirică, urmărind încurajarea proiectelor care vor avea ca obiectiv principal realizarea unei diagnoze cu caracter cantitativ și calitativ a contextului religios din Transilvania, România și din țări europene și pilotarea unor programe misionare în contexte diverse, care să aibă la bază rezultatele diagnozelor realizate.
  2. să promoveze cercetarea misionară-ecumenică ținând seama de structura multiconfesională, multilingvistică și polietnică a Transilvaniei, fără a urmări rezultate circumscrise unui act sincretist predeterminat. Se va  respecta identitatea fiecărei confesiuni sau a religiei, specificul doctrinar, etnic și lingvistic al părților implicate în activitatea de cercetare. Centrul va promova un dialog strict academic și fondat pe argumente științifice.
  3. Să creeze un cadru de cercetare în Dreptul Canonic Ortodox
  4. Să asigure un cadru de cercetare interdisciplinară între Dreptului  Canonic și științele juridice.
  5. Să asigure un cadru de cercetare interdisciplinară celelalte discipline teologice între Dreptul Canonic și celelalte discipline teologice, istorice și socio-pedagogice.
  6. să publice periodic rezultatele cercetărilor în reviste recunoscute la nivel internațional și să editeze volumele rezultate din cercetările colective sau individuale la Presa Universitară Clujeană sau la alte edituri de prestigiu.
  7. să publice un Buletin informativ electronic, o pagină web și o revistă de specialitate intitulată Journal of Orthodox Canon Law.

 

 1. În domeniul Formării, Centrul își propune:
 2. să faciliteze organizarea de programe de formare misionară sau de școli de vară adresate persoanelor implicate în activitatea misionară a Bisericii, dar și celor care doresc să se inițieze în lucrarea sau teologia misionară.
 3. să pomoveze și să disemineze disciplinele misiologie și drept canonic pe plan național și internațional prin organizarea de conferințe, simpozioane, dezbateri, mese rotunde și publicații în reviste a rezultatelor cercetării științifice;
 4. să organizeze cursuri de interes general, atât pentru Universitate, cât și pentru societate în domeniul misiologiei și dreptului canonic.

 

 1. În domeniul Consultanței, Centrul își propune:
 1. să furnizeze, la cerere, servicii de asistență misionară, de „audit” misionar, de diagnoză și prognoză misionară comunităților aflate în situații misionare dificile.
 2. să faciliteze furnizarea promptă a informației din domeniul Dreptului Canonic și a dreptului comparat ca serviciu de consultanță.

 

Cap. III. Conducerea și administrarea Centrului

 

Art. 9. Organele de conducere și administrare a Centrului sunt:

1). Consiliul de Conducere.

2). Directorul general

3). Directorul adjunct

4). Secretarii departamentelor.

Art. 10. – (1) Conducerea Centrului de Studii Misionare și Nomocanonice este asigurată de un Consiliul de Conducere.

Art. 11. – (2) Consiliul de Conducere, ca organism deliberativ, este compus din directorul general, directorul adjunct și doi secretari, câte unul de la fiecare Departament.

Art. 12. – (3) Consiliul de Conducere se reunește de trei ori pe an sau ori de cate ori este necesar, la convocarea Directorului Centrului sau la cererea a cel puțin . din numărul membrilor Centrului.

Art. 13. – (4) Consiliul de Conducere are următoarele atribuții:

1). Coordonează și corelează activitatea colectivului Centrului în vederea atingerii obiectivelor fixate în prezentul statut și în programul de activitate.

2). Identifică și face demersuri pentru atragerea surselor de finanțare pentru asigurarea funcționării Centrului de cercetare.

3). Reprezintă Centrul de cercetare în relația cu Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca.

4). Reprezintă Centrul de cercetare în relațiile cu beneficiarii și partenerii externi.

5). Adoptă planul strategic al Centrului de cercetare și le aprobă pe cele ale fiecărui departament de cercetare pentru o perioadă de 2 ani.

6). Adoptă planul anual de activitate al Centrului.

7). Primește și avizează rapoartele anuale de activitate ale Departamentelor Centrului de cercetare.

8). Se preocupă de dezvoltarea bazei materiale.

9). Votează bugetul și a programele de cercetare.

10). Aprobarea noilor cereri de adeziune.

11). Administrează fondurile și mijloacele fixe ale Centrului de cercetare.

12). Elaborează regulamente de funcționare internă al Centrului de cercetare.

13). Aprobă programul managerial propus de directorul centrului și propune direcții de cercetare, programe de formare, înființarea de noi grupuri de cercetare

14). Rezolvă problemele curente apărute în activitatea Centrului.

15). Stabilește sarcinile în cadrul proiectelor de cercetare/proiectare, și, prin protocol, drepturile de autor.

17). Stabilește cuantumul drepturilor salariale ale membrilor activi ai Centrului de cercetare care participă în programe de cercetare și proiecte cu finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

18). Împreună cu responsabilul economico-financiar al Universității asigură administrarea bugetului Centrului de cercetare.

19). Ia măsuri pentru promovarea imaginii Centrului și stabilește politica de popularizare și diseminare a rezultatelor cercetării și activității centrului.

Art. 14. Directorul general se numește prin decizia membrilor Centrului dintre unul din membrii titulari, angajați ai Universității „Babeș-Bolyai”, cu aptitudini de management, de cercetare avansată și de colaborare în echipă în vederea atingerii unor rezultate ferme și valide în planul cercetării internaționale.

Art. 15. Directorul general este ales pe o perioadă de patru ani, pe principiul alternanței între cele două departamente.

Art. 16. Directorul centrului întocmește un proiect managerial și de cercetare, care trebuie să primească avizul consiliului de management. În cazul în care pentru funcția de director sunt mai multe candidaturi, decizia de numire se ia în urma unui vot secret la nivelul consiliului de management, după evaluarea proiectelor de management depuse de candidat. Director centrului are misiunea de a administra resursele financiare ale Centrului, în vederea atingerii obiectivelor propuse de Consiliul de conducere și de colectivele de cercetare.

Art. 17. Directorul adjunct este propus de directorul centrului dintre membrii titulari pe principiul alternanței între cele două departamente și este învestit în funcție cu avizul Consiliului de conducere.

Art. 18. Secretarii Centrului sunt desemnați pentru fiecare departament și pot fi cadre didactice, cercetători sau doctoranzi. Poate fi și o persoană din sfera secretariatului general al universității, cu expertiză în administrația de tip academic și agreat de consiliul de management al CCFSM.

Art. 19. Deciziile Centrului sunt luate de către Consiliul de conducere cu majoritate simplă. În caz de  paritate, votul directorului general este preponderent.

Art. 20. Deciziile asupra modificării Statutului sau asupra dizolvării Centrului se iau cu o majoritate absolută de ¾ din totalul membrilor.

Art. 21. Departamentele de cercetare pot avea atât proiecte particulare, cât și proiecte și sesiuni comune pentru diseminarea informației și a rezultatelor obținute.

Art. 22.  Gestiunea economico-financiară a Centrului de cercetare se realizează în conformitate cu legislația în vigoare. Consiliul de Conducere împreună cu responsabilului economico-financiar al Universității asigură administrarea bugetului Centrului de cercetare.

Art. 23. Finanțarea Centrului de cercetare se realizează prin aport complex, astfel:

1). Venituri din activități proprii: realizate din contracte de cercetare și proiectare, consultanță și evaluare, expertize tehnice, venituri din organizarea unor manifestări științifice, taxe de școlarizare pentru training-uri, cursuri de specializare sau școli de vară.

2) Donații, finanțări și sponsorizări, în lei și în valută de la persoane fizice sau juridice române sau străine.

3). Donații de bunuri materiale necesare și utile Centrului de cercetare, primite de la persoane fizice sau juridice române sau străine. Toate aceste fonduri vor fi cheltuite în conformitate cu obiectul de activitate.

Art. 24. Patrimonial Centrului este constituit din echipamente, instalații, software, cărți și alte documentații obținute din contracte de cercetare științificã, din alte fonduri obținute în urma activității prevăzute prin acest statut, precum și din granturi și proiecte câștigate prin licitații publice, de la instituții din țară și străinătate.

Art. 25. Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca asigură constituirea patrimoniului inițial, utilizarea bazei materiale și, prin calitatea sa de persoană juridică, asigură facilități de ordin tehnic, economic și juridic.

Art. 26. Centrul de cercetare are uzufructul echipamentelor și instalațiilor precum și a altor bunuri achiziționate prin programele de cercetare proprii, pe toată durata existenței sale, acestea făcând parte din patrimoniul Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Art. 27. Accesul la folosirea resurselor materiale și umane ale Centrului de cercetare este posibilă pentru utilizatori externi prin plata unor taxe stabilite.

Art. 28.  Resursele atrase sunt destinate să asigure:

1). Salariile personalului.

2). Cheltuielile de funcționare.

3). Finanțarea investițiilor.

4). Materiale necesare funcționării.

5). Perfecționarea resursei umane: formarea și perfecționarea membrilor centrului prin participarea la cursuri și schimburi de experiență în țară și străinătate, participări la manifestări științifice naționale și internaționale.

6). Diseminarea rezultatelor cercetării: organizarea de manifestări științifice proprii, editare carte și revistă.

7). Finanțarea întreținerii și înlocuirii mijloacelor fixe.

 

Capitolul IV. Drepturile și obligațiile membrilor

 

      Art. 29. Centrul va avea nucleul de bază format din teologi și laici cu preocupări de ordin misionar, ecumenic, interreligios sau canonic și cercetători cu specializare în domeniile teologic-canonic, juridic, sociologic, psihologic, filosofic, istoric. În mod special, se va avea în vedere atragerea și pregătirea studenților și a tinerilor cercetători în domeniul misiologiei, dreptului canonic și a dialogului intercreștin și interreligios.

      Art. 30. Membrii se recrutează dintre cadre didactice universitare, cercetători cu renume și performanțe științifice, doctoranzi, masteranzi, studenți, fără restricții în ceea ce privește instituția lor de învățământ sau orașul din care provin, care:

 • doresc să se angajeze în programele de cercetare ale Centrului și au calitățile necesare pentru a desfășura activitățile inițiate de acesta;
 • doresc să sprijine dezvoltarea de ansamblu a Centrului;
 • acceptă și se obligă să respecte prevederile actualului statut.

Art. 31. Pot fi cooptați în cadrul Centrului de cercetare și membri temporari externi invitați ca urmare a unor programe comune de cercetare.

Art. 32. Centrul are membrii titulari și membrii de onoare. Membrii de onoare sunt persoane fizice din țară și străinătate care prin activitatea lor contribuie la creșterea prestigiului Centrului.

Art. 33. Persoana care dorește să devină membru al Centrului va înainta către Consiliul de Conducere o scrisoare de intenție însoțită de un CV și de lista publicațiilor sau activităților.

Art. 34. Calitatea de membru se pierde

 1. în urma demisiei adresate Consiliului de Conducere,
 2. în urma decesului,
 3. în urma deciziei de excludere din Centru, luată de Consiliul de Conducere, pe baza constatării unor activități sau atitudini contrare intrereselor și prestigiului Centrului. Persoana în cauză este invitată să își expună punctul de vedere în fața Consiliului de Conducere.

Art. 35. Statutul de membru activ al centrului va înceta de drept după ce persoana își va realiza descărcarea de sarcină și lichidarea privind posesia unor bunuri deținute din patrimonial Centrului de cercetare.

Art. 36. Orice persoană care dorește să activeze în cadrul Centrului de cercetare trebuie:

1). Să-și însușească prevederile Statutului și Regulamentului de funcționare.

2). Să se angajeze cu bună credință că va contribui la dezvoltarea Centrului de cercetare.

3). Să fie acceptat prin hotărârea Consiliului Administrativ.

Art. 37. Drepturile membrilor Centrului de cercetare sunt următoarele:

1). Să aleagă și să fie ales în organele de conducere.

2). Să inițieze și să dezvolte programe de cercetare și alte acțiuni în domeniul Centrului.

3). Să inițieze și să dezvolte, cu acordul Consiliului Administrativ, relații de colaborare

științifică.

Art. 38. Obligațiile membrilor Centrului de cercetare sunt următoarele:

1). Să informeze și să supună Consiliului Administrativ proiecte de cercetare sau propuneri pentru alte activități pe care dorește să le întreprindă în numele Centrului.

2). Să dea dovadă de fidelitate, solicitudine și promptitudine față de solicitările Centrului.

3). Să participe activ și concret la realizarea obiectivelor Centrului de cercetare.

d). Să nu înstrăineze bunuri și informații aparținătoare Centrului de cercetare fără acordul Directorului Centrului și avizul Consiliului Administrativ.

 

Capitolul V. Parteneriate și Colaborări

 

Art. 39. Centrul de Studii Misionare și Nomocanonice dezvoltă parteneriate și colaborări cu insitutuțiile de profil diferitele centre universitare care arată interes față de acest domeniu din România și din străinătate (în sistem joint și research).

Art. 40. Deschiderea trans-continentală constituie un obiectiv prioritar pentru compartimentul de cercetare și dialog interreligios.

Art. 41. Centrul de cercetare interacționează automat cu institutele și centrele de cercetare existente în Universitatea „Babeș-Bolyai”, care pot contribui la creșterea performanței centrului în domeniul cercetării și formării academice.

Art. 42. In vederea realizării de parteneriate internaționale cu instituții și organisme de cercetare  cu obiective de cercetare similare, Centrul de cercetare va avea în vedere:

1) realizarea conexiunii de cercetare și comunicare cu universitățile care au centre de cercetare și care sunt în joint-program cu Universitatea Babeș-Bolyai și prin stabilirea de contracte instituționale și Joint-uri de cercetare;

2) Susținerea de parteneriate în vederea implementării unor proiecte de cercetare la nivel european și trans-continental.

Art. 43. Instituțiile partenere în proiect sunt cele cu care Centrul semnează acorduri de parteneriat.

 

Capitolul VI – Dispoziții Finale

Art. 44. Centrul de cercetare poate avea însemne proprii, diferite de cele ale Facultății.

Art. 45. Centrul de cercetare își începe activitatea în urma aprobării funcționării de către Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă și de către Senatul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Art. 46. Dizolvarea Centrului de cercetare poate fi decisă de Senatul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca care va stabili și destinația dotărilor și fondurilor rămase după lichidare. Lichidarea Centrului și a mijloacelor fixe și mobile se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 47. Centrul se poate transforma în persoană juridică prin hotărârea Adunării generale a membrilor titulari.

Art. 48. În vederea bunei organizări a activității Centrului de cercetare se vor elabora regulamente de funcționare internă.

Art. 49. Prezentul Statut, aprobat de către Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă și de către Senatul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, devine cadru de funcționare al Centrului de cercetare.